Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Nové právní předpisy

Ochrana přírody 5/2017 21. 10. 2017 Kulér-Nové právní předpisy Tištěná verze článku v pdf

Nové právní předpisy a další dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny 08 - 09 2017

Nové právní předpisy a další dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny 08 - 09 2017

(přehled vybraných aktualit za období srpen – září 2017, judikatura za období červenec 2017)

Zákon č. 255/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Návrh novelizuje zákon na ochranu zvířat proti týrání tak, že zakazuje chov a usmrcování zvířat tam, kde výhradním nebo primárním účelem takového jednání je získání kožešin. Navrhovaná úprava tak zakazuje především provoz tzv. kožešinových farem, kde jsou nejčastěji lišky a norci hromadně chováni a usmrcováni výhradně pro své kožešiny, aniž by došlo též k zužitkování masa pro lidskou spotřebu. Zákon se naproti tomu nevztahuje na využití kožešin jako vedlejších produktů při získávání masa (chovy králíků, nutrií aj.). Pro existující komerční chovy kožešinových zvířat je stanoveno přechodné období, během něhož budou dosavadní chovatelé nadále oprávněni své chovy provozovat.
Účinnost od 1. 10. 2017.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2017, č. j. 1 As 15/2016 – 85. Soud zrušil část rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích a současně část opatření obecné povahy „1. aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje“. Tento postup soud zvolil v zájmu urychlení procesu soudního přezkumu. Konkrétně se jednalo o dvě plochy (záměry). První z nich, označovaný jako D 86 (silniční napojení Klápy), měl umožnit přivedení silniční dopravy k plánované lanovce, která má přes chráněné evropsky významné území NP Šumava vést do rakouského lyžařského střediska Hochficht. Důvodem zrušení bylo nedostatečné posouzení dopadů tohoto záměru, a to včetně posouzení změny způsobu dopravního napojení na dopady samotné lanovky. V důsledku aktualizace došlo také k vnitřnímu rozporu zásad územního rozvoje a nebyla zajištěna oboustranná podmíněnost obou záměrů. Soud zrušil i změnu vymezení nadregionálního biokoridoru NRBK 174 – Vltavská Niva – Dívčí kámen. Důvodem byla nepřezkoumatelnost této změny, protože zásady územního rozvoje ani jejich podkladová dokumentace neuváděly žádné věcné odůvodnění této změny. Odkaz na požadavek Ministerstva životního prostředí byl nedostatečný, mj. i proto, že ministerstvo požadovalo doplnění vodní osy biokoridoru, nikoliv změnu jeho trasy.

Aktuality sestavuje Samostatné právní oddělení pro veřejnou správu AOPK ČR, kontakt: 68Go87d7T9rtT9enW7c-4Zjm~.kmb