Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Nové právní předpisy

Ochrana přírody 4/2017 27. 8. 2017 Kulér-Nové právní předpisy Tištěná verze článku v pdf

Nové právní předpisy a další dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny 06,07/2017

Autor: Tereza Domčíková

Nové právní předpisy a další dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny 06,07/2017

přehled vybraných aktualit za období červen–červenec 2017

Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích (dále jen „změnový zákon“). Změnový zákon přináší změny do více než 250 zákonů v oblasti výkonu státní správy. Na poli ochrany přírody a krajiny je nejdůležitější změna zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“). V ZOPK byly provedeny spíše terminologické změny, skutkové podstaty přestupků ani výše pokut se nemění. Lze však pokutu neuložit a namísto ní upustit od uložení trestu nebo uložit napomenutí, což vyplývá z formulace ZOPK a ze zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“). U přestupků právnických a podnikajících fyzických osob byla v ZOPK zrušena kritéria pro stanovení výše pokuty, ustanovení o promlčení odpovědnosti a splatnosti pokut, neboť tyto jsou jednotně upraveny zákonem o odpovědnosti za přestupky. Ve správním řádu byly upraveny povinnosti v souvislosti s ochranou utajovaných informací a vedením spisu a správním orgánům byla dána možnost hybridního doručování písemností, pro tyto účely však musí správní orgán uzavřít veřejnoprávní smlouvu s kontaktním místem veřejné správy, bez níž hybridní doručování nelze použít. Dále je upraven postup, kdy v řízení navazujícím na výkon kontroly není třeba provádět dokazování protokolem o kontrole (§ 51 odst. 4 správního řádu). Poměrně nesystematicky byla změnovým zákonem provedena též novela ustanovení správního řádu o nicotnosti rozhodnutí, kdy nicotnost od 1. 7. 2017 (i v případě rozhodnutí dřívějších) prohlašuje orgán nadřízený správnímu orgánu, který nicotné rozhodnutí vydal. Nejsou tedy již rozděleny důvody, pro které prohlašuje nicotnost soud a pro které nadřízený správní orgán (§ 77 správního řádu). Mění se též ustanovení správního řádu o příkazu, přičemž podstatné je, že je-li vydání příkazu prvním úkonem v řízení, nelze uložit povinnost nahradit náklady řízení a proti příkazu na místě nelze podat odpor (§ 150 správního řádu).
Účinnost od 1. 7. 2017.

Zákon č. 197/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů. Novela vyjímá kormorána velkého ze seznamu vybraných živočichů podle zákona č. 115/2000 Sb. Dochází tak k odstranění nesouladu mezi tím, že kormorán velký byl vyhláškou č. 393/2012 Sb. vyjmut ze zvláště chráněných druhů, zůstal však vybraným živočichem, za jímž způsobené škody poskytuje stát náhrady podle zákona č. 115/2000 Sb. Náhrada škody způsobená kormoránem velkým na rybách od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019 se hradí do výše 100 % prokazatelně způsobené škody a od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 do výše 80 % prokazatelně způsobené škody, a to za podmínek, v rozsahu a způsobem, které jsou stanoveny zákonem č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Účinnost od 1. 1. 2018.

Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Účinnost od 1. 1. 2018.

Zákon přináší nejrozsáhlejší změnu stavebního zákona od nabytí jeho účinnosti. Snahou novely je zjednodušit etapy přípravy a realizace staveb, k čemuž má sloužit řada nástrojů. Zavádí se zjednodušený postup při pořizování změn územně plánovací dokumentace, zkracují se lhůty pro podání návrhů na přezkum či zrušení opatření obecné povahy (ze současných tří let na jeden rok).

Pro územní a stavební řízení se rozšiřuje okruh záměrů, pro které lze využití zjednodušené postupy (územní souhlas, ohlášení) na stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci bez ohledu na jejich výměru. Povolování staveb má být dále urychleno sloučením jednotlivých povolovacích procesů do jednoho řízení, zákon upravuje několik typů integrovaných postupů, jejichž využití je na vůli stavebníka. V případě některých integrovaných postupů dochází rovněž k přechodu příslušnosti z obecních stavebních úřadů na tzv. speciální stavební úřady, které doposud vedly pouze stavební řízení.

Novela dále zavádí speciální úpravu přezkumu závazných stanovisek, vydávaných jako podklad pro řízení podle stavebního zákona. Nově je nebude možné přezkoumat v rámci přezkumného řízení. Nezákonné závazné stanovisko dotčeného orgánu bude možné zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti výslednému rozhodnutí.

Zákon obsahuje také novelu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nově se podle § 70 tohoto zákona budou moci spolky účastnit jen řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny, nikoliv řízení upravených ve stavebním zákoně. Ekologické spolky se však nadále budou moci účastnit územních a stavebních řízení v případě záměrů vyžadujících posouzení vlivů na životní prostředí EIA.

V případě kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí se povolení ke kácení nahrazuje závazným stanoviskem orgánu ochrany přírody. Povolení ke kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, bude vydávat stavební úřad a bude součástí výrokové části jeho rozhodnutí. Ve vazbě na změnu fází posuzování záměrů dochází k změnám v § 45h a 45i.

Zákon č. 225/2017 Sb. vyjma stavebního zákona a zákona o ochraně přírody a krajiny novelizuje také dalších více než čtyřicet právních předpisů. Rozsáhlejší změny byly provedeny v zákoně č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a v zákoně č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Drobných změn dostál zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád), zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, zákon č. 289/1995, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, zákon č. 254/2001 Sb., o odpadech, zákon č. 257/2001, o vodách a o změně některých zákonů.

Aktuality sestavuje Samostatné právní oddělení pro veřejnou správu AOPK ČR, kontakt: tereza.domcikova@nature.cz