Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Medailonky

Ochrana přírody 1/2018 19. 2. 2018 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Blanka Mikátová jubilantka

Autor: Mojmír Vlašín

Blanka Mikátová jubilantka

Významného životního jubilea se letos dožívá Blanka Mikátová, bioložka a profesionální ochránkyně přírody. Pokud by měla dostat indiánskou přezdívku, tak by se jí říkalo Plachta, ale nikoliv proto, že by měla ráda jachting. Ale popořádku.

Narodila se v Brně. Její cesta k biologickým vědám nebyla snadná. Díky tehdy „nesprávnému kádrovému posudku“ musela studovat na středním zemědělském učilišti a pak střední zemědělskou školu namísto gymnázia. Teprve pak se jí podařilo dostat na vysněnou přírodovědeckou fakultu do Brna. Po jejím skončení pracovala krátce ve dvou muzeích (ve Frýdku-Místku a Hradci Králové) a také učila na pedagogické fakultě v Hradci. Po mateřské dovolené začala působit v Českém ústavu ochrany přírody – ve výzkumném a monitorovacím pracovišti Brno, později přešla na místní pracoviště nástupnické organizace – tj. Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Pardubicích, po zřízení nového krajského pracoviště přešla do Hradce Králové a opět po zrušení této pobočky se vrátila do Pardubic.

V zoologii se dlouhodobě zabývala především plazy a obojživelníky (ekologie, etologie, faunistika, ochrana). Jako hlavní editor publikace Atlas rozšíření plazů v České republice vedla kolektiv autorů, kteří sbírali data v terénu, podílela se na přípravě metodik mapování obojživelníků a plazů. Dlouhodobě se věnuje monitoringu obojživelníků a plazů v regionu východních Čech. Celostátně se zaměřuje na dva své oblíbence. Především užovku stromovou, kterou mnoho let sleduje v oblasti Národního parku Podyjí, a podílela se také na vypracování záchranného programu pro tento druh. V současné době se zaměřuje na sledování prostorové aktivity této užovky. A potom na ještěrku zelenou, kterou dlouhodobě sleduje v oblasti NPP Váté písky u obce Rohatec a v PP Vojenské cvičiště Bzenec. Dlouhodobě se zabývá managementovými opatřeními pro živočichy. Navrhuje i prosazuje méně obvyklé metody ochrany stanovišť (např. různé typy disturbančního managementu). A tím už se dostáváme k Plachtě.

Vojenské cvičiště Plachta na jihovýchodním okraji Hradce Králové vzniklo už roku 1897. Kolem roku 1980 armáda cvičiště opustila v souvislosti s plánem na výstavbu panelového sídliště. Od té doby bojuje toto pozoruhodné území krajského města se stavební expanzí. Prostor bývalého vojenského cvičiště ale zůstal dlouho netknutý, což umožnilo vznik ideálních stanovišť pro vzácné druhy hmyzu, obojživelníků a plazů. V časopise Živa vyšel koncem osmdesátých let článek, který popisoval přírodní zajímavosti. Unikátní lokalita totiž umožňuje společný výskyt horských a nížinných druhů živočichů. Článek uzavíral konstatováním, že lokalita je odsouzena k zániku. Místo totiž není unikátní jen biodiverzitou, ale i unikátní plochou pro zástavbu. V roce 1988 však podávají manželé Mikátovi podnět na vyhlášení chráněného území Na plachtě. Po upuštění od panelové zastávby se na plochu vrhli různí developeři, a tak je malý zázrak, že část Plachty se podařilo přece jen v roce 1998 vyhlásit jako přírodní památku. V roce 2009 byla část území  zařazena do celoevropské soustavy chráněných území Natura 2000 a v roce 2012 pak ještě další část Plachty dostala statut zvláště chráněného území. Takhle to vypadá jednoduše, ovšem cherchez la femme, v tomto případě cherchez Blanku Mikátovou. Kdykoliv se cesta k definitivnímu zničení Plachty zástavbou zdála už volná, dá se s nadsázkou říci, že s plácačkou stop se tam objevila jubilantka. V poslední době dokonce k obraně Plachty neváhala použít i tanků! Tanků? Ano, pro netradiční a často špatně pochopený management bezlesí a tůní zařídila za pomoci Klubu přátel vojenské techniky projiždku tanků a dalších pásových vozidel, která umožnila záchranu anebo návrat některých vzácných druhů živočichů a rostlin. Jde o to, že fauna i flóra tohoto unikátního území byly dlouhodobě adaptované na vojenské zásahy spojené s výcvikem a jejich ukončení bez náhrady mohlo tomuto území uškodit víc než pokračování vojenského využívání.

Jubilantce tedy přejeme hodně energie do budoucích let a hodně trpělivosti při prosazovaní tradičních i netradičních způsobů ochrany přírody.

Vybrané odborné publikace a příspěvky:

BAKALÍKOVÁ B. (1979): Příspěvek k etologii ještěrky obecné západní (Lacerta agilis agilis), Živa, 4: 158 – 159.

Mikátová B.,Vlašín M. (1987): Ztracený ráj plazů. Památky a příroda, 3: 169-176

MIKÁTOVÁ B., PELLANTOVÁ J. & VLAŠÍN M. (1988): Rozšíření zmije obecné Vipera berus L., v Jihomoravském kraji. Práce z oboru botaniky a zoologie 1984 – 1988. Brno, 30 – 33.

MIKÁTOVÁ B., PELLANTOVÁ J. & VLAŠÍN M. (1989): Amphibia and Reptilia in South Moravian Region. – Acta Mus. Nat. Prague, 45, B: 121–180.

Mikátová B., Roth P., Vlašín M., Piálek J. (1991) :Ochrana obojživelníků (Conservation of Amphibians , in Czech) příručka ČSOP č.1,Praha,94 pp.

MIKÁTOVÁ B. (1994a): Blatnice skvrnitá – Pelobates fuscus (LAURENTI, 1768). In: Moravec J.(ed.) 1994: Atlas rozšíření obojživelníků v České republice. Národní muzeum, Praha, 51 - 56.

MIKÁTOVÁ B. (1994b): Mlok skvrnitý– Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758). In: Moravec J.(ed.) 1994: Atlas rozšíření obojživelníků v České republice. Národní muzeum, Praha, 10-16.

MIKÁTOVÁ B. (1994c): Ropucha zelená – Bufo viridis (LAURENTI, 1768). In: Moravec J.(ed.) 1994::Atlas rozšíření obojživelníků v České republice. Národní muzeum, Praha, 68 – 74.

Mikátová B., Roth P., Vlašín, M. (1995). Ochrana plazů. Ministerstvo životního prostředí České republiky za přispění Agentury ochrany přírody a krajiny. EkoCentum Brno, 48pp.

Mikátová B. (1996): Ještěrky a oheň. – Ochrana přírody. Praha 51 (2), 57 – 59.

MIKÁTOVÁ B. 1997a: Fauna obojživelníků a plazů na lokalitě Hradec Králové – „Na Plachtě“. – Acta Musei Reginaehradecensis, A, 25: 209 – 218

MIKÁTOVÁ B. (1997b): K výskytu sysla (Spermophilus citellus) na lokalitě Hradec Králové-" Na Plachtě. Acta musei Reginaehradecensis, Ser. A, 25: 227-229.

MIKÁTOVÁ B. , NEČAS P. (1997): Lacerta viridis (Laurenti, 1768): In. NEČAS P., MODRÝ D., ZAVADIL V. Czech Recent and Fossil Amphibians and Reptiles: Atlas and Field Guide. Edition Chimaira, 1997.

MIKÁTOVÁ B.( 2001a): The green lizard, Lacerta viridis (LAURENTI, 1768), in the Czech Republic: distribution, ecology and conservation aspects. - Mertensiella, 13: 138 – 149.

MIKÁTOVÁ B. (2001b): Ještěrka zelená - Lacerta viridis (Laurenti, 1768). In: Mikátová B., Vlašín M., Zavadil V.(ed.) Atlas rozšíření plazů v České republice. Atlas of the distribution of reptiles in the Czech Republik, 48-59.

MIKÁTOVÁ B. (2001c): Ještěrka obecná - Lacerta agilis Linnaeus, 1758 In: Mikátová B., Vlašín M., Zavadil V.(ed.) Atlas rozšíření plazů v České republice. Atlas of the distribution of reptiles in the Czech Republik, 30 – 47.

Mikátová B. (2009): Užovka stromová v České republice (2) Zoo Report Brno, září 2009:1- 3

Mikátová B. (2012a): Užovka podplamatá v České republice (3) Zoo Report Brno, prosinec 2012:1- 4

MIKÁTOVÁ, B., KOLMAN P., Vlašín M. (2001):Užovka obojková – Natrix natrix (Linnaeus, 1758). In: Mikátová B., Vlašín M., Zavadil V.(ed.) Atlas rozšíření plazů v České republice. Atlas of the distribution of reptiles in the Czech Republik, 123 – 139.

MIKÁTOVÁ B., Vlašín M. (2001): Ještěrka živorodá- Zootoca vivipara (Jacquin, 1787). In: Mikátová B., Vlašín M., Zavadil V.(ed.) Atlas rozšíření plazů v České republice. Atlas of the distribution of reptiles in the Czech Republik, 60 – 73.

MIKÁTOVÁ B., VLAŠÍN M., Zavadil V. (eds.), 2001: Atlas rozšíření plazů v České republice. Atlas of distribution of reptiles in Czech Republic. – AOPK ČR, Brno-Praha, 257 pp.

MIKÁTOVÁ B.. Zavadil V. (2001): Užovka stromová – Elaphe longissima (Laurenti, 1768). In: Mikátová B., Vlašín M., Zavadil V.(ed.) Atlas rozšíření plazů v České republice. Atlas of the distribution of reptiles in the Czech Republik, 113 - 123.

MIKÁTOVÁ, B.. Zavadil, V., Laňka, V. (2001): Užovka podplamatá – Natrix tessellata (Laurenti, 1768). In: Mikátová B., Vlašín M., Zavadil V.(ed.) Atlas rozšíření plazů v České republice. Atlas of the distribution of reptiles in the Czech Republik, 140- 151.

MIKÁTOVÁ, B., ŘEHÁK Z. (2002): Amphibia and Reptilia. In: Vertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. Vyd. 1st ed. Brno : Masaryk University Brno, 2002. ISBN 80-210-2774-6, s. 51-61. 2002, 1.1.2002, Pálava.

Mikátová B., Slavík P. (2009): Ochrana migrujících obojživelníků. In: HRNČIAROVÁ, T., MACKOVČIN, P., ZVARA, I. et al. (2009): Atlas krajiny České republiky = Landscape atlas of the Czech Republic [kartografický dokument]. – Ministerstvo životního prostředí České republiky, Praha; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice, oddíl 6.1 – mapa č. 89

Mikátová B., Slavík P. (2009): Kritická místa pro tahy obojživelníků. – mapa, 88 In: HRNČIAROVÁ, T., MACKOVČIN, P., ZVARA, I. et al. (2009): Atlas krajiny České republiky = Landscape atlas of the Czech Republic [kartografický dokument]. – Ministerstvo životního prostředí České republiky, Praha; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice, oddíl 6.1 – mapa č. 88

MIKÁTOVÁ B., VLAŠÍN M. (2002): Ochrana obojživelníků. - Třetí upravené vydání. Metodika ČSOP č.1. Veronica, EkoCentrum Brno, 137 s.

MIKÁTOVÁ B., VLAŠÍN M. (2004): Obojživelníci a silnice. - In: BRYJA J. & ZUKAL J. (eds.): Zoologické dny Brno 2004. Sborník abstraktů z konference.

MIKÁTOVÁ B., VLAŠÍN M. (2004): Obojživelníci a doprava.. – doplněk k Metodice Českého svazu ochránců přírody - svazek 1, ČSOP Veronica Brno, 99pp.

Mikátová B., Vlašín M. (2006): Předběžné výsledky z výzkumu populace užovky stromové v Podyjí. BRYJA J. & ZUKAL J. (eds.): Zoologické dny Brno 2006. Sborník abstraktů z konference.

Mikátová B., Mikát M., Vlašín M (2011).: Výsledky výzkumu populace ještěrky zelené (Lacerta viridis) na lokalitách u Bzence. BRYJA J., ŘEHÁK Z. & ZUKAL J. (eds.): Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů, 145 - 146.

Mikátová B., Šandera M. 2015. První rozmnožení želvy nádherné ve volné přírodě ČR. Herpeta. 1: 5 – 6.

MIKÁTOVÁ B., VLAŠÍN M. (2012): Rozšíření a biologie užovky stromové (Zamenis longissimus) na území národních parků Podyjí a Thayatal a jejich blízkém okolí. -Thayensia (Znojmo) 2012, 9: 51–81.

MOCEK B., MIKÁTOVÁ B. (2005): Žábronožky (Anostraca) a listonožky (Notostraca) (Crustacea: Phyllopoda) východního Polabí. [Fauna of brine shrimps (Anostraca)and tadpole shrimps (Notostraca) (Crustacea: Phyllopoda) in the Eastern Elbian Basin (Czech Republic)]. -Východočeský. Sborník .Přírodovědecký – Práce a studie, 12: 143-152.

Rozínek K., Zavadil V., MIKÁTOVÁ B. (2001): Slepýš křehký – Anguis fragilis Linnaeus, 1758. In: Mikátová B., Vlašín M., Zavadil V.(ed.) Atlas rozšíření plazů v České republice. Atlas of the distribution of reptiles in the Czech Republik, 82 - 101.

Poláková S., Kovář J., Chlumská Z., Trnka F., Beneš J., Plátek M., Šebek P., Bartoš M., Fasterová Z., Doležal J., Dvorský M., Dančák M., Zapletal M., Vlašánek P., Vrba P., Gabriš R., Vodka Š., Drag L., Mikátová B., Vlašín M., Fasterová Z., Bače R., Svoboda M., Stejskal R., Škorpík M. & Čížek L. (2013): Vliv prosvětlení porostu na diverzitu a ochranářskou hodnotu společenstev živočichů a rostlin v doubravách NP Podyjí. - BRYJA J., ŘEHÁK Z. & ZUKAL J. (eds.): Zoologické dny Brno 2013. Sborník abstraktů, 183 – 184.

Prokešová – KroJerová J., BARANČEKOVÁ M., Šímová P., Šálek P., Anděra, M., Bejček V., Hanák V., Hanel L., Lusk S., MIKáTová B., MORAVEC J., Šťastný K., ZIMA J. (2008): Species richness of vertebrates in the Czech Republic. Folia Zool. – 57(4): 452–464.

Sedláček O., Malíček, J., Mikátová B. 2018: Disturbanční management na nelesních plochách. – Standard doporučených opatření, AOPK ČR Praha.

Šebek P., Bartoš M., Beneš J., Chlumská Z., Doležal J., Kovář J., Mikátová B., Plátek M., Polákova S., Škorpík M., Stejskal R., Trnka F., Vlašín M., Zapletal M. & Čížek L. (2013): Effect of active conservation management on biodiversity: Multi-taxa survey in oak woodlands of Podyji National Park, Czech Republic. 5th Symposium for Research in Protected Areas, 10-12 June 2013, Mittersill, Austria: Conference Volume: 717-720.

Šebek, P., BaČe, R., BartoŠ, M., BeneŠ, J., ChlumskÁ, Z., DoleŽal, J., DvorskÝ M., KovaŘ, J., MachaČ, O., MikatovÁ, B., PlÁtek M., Poláková S., Škorpík M., Stejskal R., Svoboda M., Trnka F., Vlašín M., Čížek L. 2015. Does a minimal intervention approach threaten the biodiversity of protected areas? A multi-taxa short-term response to intervention in temperate oakdominated forests. For. Ecol. Manag. 358, 80– 89

Větrovcová J., Musilová R., Zavadil V., Mikátová B, Vlašín M. & Škorpík M., (2010): Záchranný program užovky stromové v ČR. Ochrana přírody (1)12-17

VLAŠÍN M., MIKÁTOVÁ B.,(2007a): Výskyt zmije obecné (Vipera berus) v Národním parku Podyjí. Thayensia (Znojmo) 7:287-290.

VLAŠÍN M, MIKÁTOVÁ B., (2007b): Metodika mapování výskytu plazů v ČR. Veronica, Brno, 39s.

VLAŠÍN, M., MIKÁTOVÁ, B (2008): Dílčí výsledky z výzkumu populace užovky stromové a návrhy managentu v NP Podyjí . Sborník abstraktů z konference Výzkum v ochraně přírody.Olomouc

VLAŠÍN, M.. MIKÁTOVÁ, B. (2009): Results of a study of the population of Aesculapien snake (Zamenis longissimus) In Podyji National Park. - ECCB Pratur 2009 – Book of abstracts, 146.

VLAŠÍN, M.. MIKÁTOVÁ, B. (2015): Terénní výzkum plazů dostává ustálenou podobu. - Zoo Report Brno, březen 2015: 1 – 4.

Zavadil V., Musilová R., Mikátová B. (2008): Záchranný program užovky stromové (Zamenis longissimus) v České republice. – [ms. depon. in AOPK ČR, Praha].

Zavadil V., Mikátová B., KUČERA Z (2009): Vybrané druhy ohrožených druhů obojživelníků - mapa 86, In: HRNČIAROVÁ, T., MACKOVČIN, P., ZVARA, I. et al. (2009): Atlas krajiny České republiky = Landscape atlas of the Czech Republic [kartografický dokument]. – Ministerstvo životního prostředí České republiky, Praha; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice, oddíl 6.1 – mapa č. 86

Zavadil V., Mikátová B., KUČERA Z (2009): Vybrané druhy ohrožených druhů plazů - mapa 87, In: HRNČIAROVÁ, T., MACKOVČIN, P., ZVARA, I. et al. (2009): Atlas krajiny České republiky - Landscape atlas of the Czech Republic [kartografický dokument]. – Ministerstvo životního prostředí České republiky, Praha; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice, oddíl 6.1 – mapa č. 87

 

Některé popularizační texty: 

Mikát M., Samková V., Prausová R. & Mikátová B. (2004): Přírodní památka na Plachtě – průvodce naučnou stezkou. - AOPK ČR a Muzeum VČ v Hradci Králové, 16 pp

Mikátová B. (2008): Příroda Babiččina údolí. - Regionální informační centrum Česká Skalice, AOPK ČR

MIKÁTOVÁ B. (2011): 10 hesel ze zoologie a ochrany přírody In: ANONYMUS: Encyklopedie Hradce Králové. - Garmon Hradec Králové.

Mikátová B. (2012): V Orlických horách chráníme zvířata, která v podhůří mizejí. Zoo Report Brno, červen 2012: 4

Mikátová B., Mikát M. (2013): Kdo s námi bydlí na zahradě? Klíčová dírka 2013, 39: 3. 14 – 15.

Mikátová B. (2017): Mokřady jako životní prostředí nobojživelníků. – Ptačí svět, 3: 20.

Mikátová B. (2017): Využití pojezdů vojenské techniky v ochraně přírody – příklad přírodní památky Na Plachtě. Veronica 2/2017, s. 16-18.

MIKÁTOVÁ B. & VLAŠÍN M. (2011): Plazi v regionu Podyjí/Thayatal. NP Podyjí – NP Thayatal. NP Podyjí – NP Thayatal

Vlašín M., Mikátová B. (2013) :Užovka stromová v národních parcích Podyjí a Thayatal a jejich okolí. Veronica 2013/2-3:52-53