Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Medailonky

Ochrana přírody 6/2016 21. 12. 2016 Kulér-Medailonky

Blanický rytíř Václav Zelený

Autor: Pavel Pešout

Blanický rytíř Václav Zelený

Jak už to u aktivních lidí bývá, pracují souběžně na více projektech a jsou zapojeni v množství činností, aktivit, a tedy kolektivech spolupracovníků. A mezi takové bezesporu patří Doc. RNDr. Václav Zelený, CSc., který v létě oslavil osmdesátiny. Někteří ho znají především jako docenta katedry botaniky a fyziologie rostlin České zemědělské univerzity, jiní jako specialistu na vybrané taxony české flóry a autora příslušných kapitol Květeny ČR, další jako znalce užitkových rostlin tropů a subtropů či flóry mediteránu a autora Atlasu rostlin Středozemí. Na Podblanicku je pak pro místní jedním z nejvýznamnějších regionálních přírodovědců, zakladatelem zdejšího systematického botanického výzkumu a znalcem zámeckých parků.

Václav Zelený se narodil 15. srpna 1936 v Praze, nicméně z matčiny strany pochází z Pařezí, které se mu od dětství stalo domovem. Je absolventem Biologické fakulty Univerzity Karlovy, specializace systematika a morfologie cévnatých rostlin. V diplomové práci se zaměřil na taxonomii domácích druhů rodu třezalka (Hypericum L.). Po dokončení fakulty v r. 1959 pracoval jako fytotechnik ve Výzkumném ústavu cukrovarnickém v Praze. Zde především vyhodnocoval sortovní pokusy s cukrovkou na různých místech Čech a Moravy.

Václav Zelený – pedagog
Po dvouleté základní vojenské službě byl v roce 1962 přijat na katedru botaniky Vysoké školy zemědělské se sídlem v pražských Dejvicích jako odborná asistent (dnes Česká zemědělská univerzita – ČZU). Kandidátskou práci, zaměřenou na taxonomii rodu kopretina (Leucanthemum Mill.) v tehdejší ČSR a sousedních státech, obhájil v r. 1970. Na katedře botaniky vedl praktika a později měl přednášky z obecné i soustavné botaniky na řádném studiu Agronomické fakulty a od 70. let i na Institutu tropického a subtropického zemědělství (ITSZ). Na katedrách fakulty byly tehdy vysoké pedagogické úvazky, měl v průměru 20 hodin týdně v zimním i letním semestru, což odpovídalo úvazku na středních školách. Souviselo to i se smutným a těžkým obdobím tzv. normalizace s vedoucí úlohou KSČ mezi léty 1968-1989. Situace se změnila až odr. 1990. Od systematiky naší flóry se zájem V. Zeleného postupně rozšířil na problematiku užitkových rostlin tropů a subtropů, v níž se podílel i na výzkumných úkolech na ITSZ. Vyučoval též fytogeografii světa se zaměřením na tropy a subtropy. Pedagogem katedry botaniky zůstal až do r. 2013 a učil tedy nepřetržitě 51 let. V současné době má už jen malý úvazek na katedře zahradní a krajinné architektury. Výstižně o pedagogické práci Václava Zeleného píší jeho kolegové a žáci v gratulovníku k osmdesátinám (Pešout, Kuklík a kol. 2016).
V†clav Zelenž na Azorskžch ostrovech
U mohutného jedince Araucaria heterophylla na Azorských ostrovech.
Foto M. Kuklík

Během své pedagogické činnosti školil řadu diplomantů a doktorandů a nejenom pro jeho preciznost, šíři vzdělání postavené na klasickém základě, bohaté zkušenosti a jazykové dovednosti je oblíbeným a žádaným oponentem a konzultantem řady doktorských a habilitačních prací i různých grantových projektů.

Václav Zelený – botanik
Jeho odborné zaměření je značně široké. Zpočátku se věnoval regionální floristice a taxonomicky zejména dvěma rodům (viz výše zmíněné třezalky a kopretiny). Floristicky působil v různých regionech, spolu s kolegou M. Hostičkou i na Slovensku. Nicméně hlavní pozornost soustředil na Podblanicko (zejm. Vlašimsko). Zde v šedesátých letech minulého století založil systematický botanický a mykologický výzkum. Podařilo se mu získat pro regionální průzkum cenných lokalit mnoho specialistů. Výsledky byly publikovány, většinou ve Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka (SVPP), jehož přírodovědnou část také v letech 1964– 1974 (ročníky 5 až 15) redigoval a dodnes je členem jeho redakční rady (Pešout 2015). Výsledky výzkumu cévnatých Václav Zelený v r. 1976 shrnul v zásadní a dosud jediné botanické regionální monografii „Chráněné a méně známé rostliny Podblanicka“. Na sběru dat pro publikaci spolupracoval s více než čtyřmi desítkami v knize uvedených spolupracovníků, převážně zpravodajů a konzervátorů ochrany přírody, ale i dalších nadšených amatérů. Tímto počinem byla završena první etapa systematického botanického průzkumu Podblanicka, jejímž organizátorem byl právě V. Zelený. V dalších letech podporoval zpracování množství botanických, dendrologických a mykologických studií vybraných lokalit a příspěvků do regionálních publikací. Na mnohých se sám podílel, např. s F. Kotlabou na víceletém (1996–2009) mykologickém průzkumu vlašimského zámeckého parku. Zejména je však třeba vyzdvihnout dokumentaci dřevin několika desítek zámeckých parků na Podblanicku, kterou od sedmdesátých let realizoval společně s A. Skalickou a V. Kovaříkem. Výsledky mapování byly průběžně publikovány ve SVPP v letech 1972–2010 (Kovařík 2015).


rostliny středozemí BW


Postupně se V. Zelený specializoval na problematiku užitkových rostlin tropů a subtropů. Poznatky a sběry rostlin z řady zahraničních pobytů a cest (Vietnam, Jižní Amerika, Střední Asie, Afrika, mediterán) zhodnotil ve výuce a v publikační činnosti. Připomeňme např. seriál o palmách (Živa, 1998), za který obdržel společně s prof. J. Jeníkem cenu A. Friče od redakce časopisu Živa, článek o užitkových rostlinách Mexika (Živa, 1992, 1997), o flóře Portugalska (Živa, 1996) či Španělska (Živa, 1999), o Kanárských ostrovech (Živa, 2008) či z poslední doby o Madeiře s M. Kuklíkem (Živa, 2014, 2015). Je spoluautorem knihy „Užitkové rostliny tropů a subtropů“ z r. 1989 (oceněné v r. 1990 ministrem školství), u které se podílel v ještě větším rozsahu na jejím druhém přepracovaném vydání z r. 2002. V roce 2008 společně se svým doktorandem L. Kuntem vydal knihu „Okrasné rostliny tropů a subtropů“. Ale jeho jistě nejpopulárnějším dílem, lze říci přírodovědným bestsellerem, je atlas „Rostliny Středozemí“, vydaný nakladatelstvím Academia v r. 2005 a pro velký zájem v doplněném druhém vydání znovu v r. 2012. Jeden z důvodů, proč je tento atlas ceněn, pěkně vystihl ve své vzpomínce L. Hrouda (2016): „… lze vidět, že Václavovi nejsou introdukované rostliny cizí, takže zatímco ostatní knihy můžete otevřít až uprostřed středozemské přírody, Rostliny Středozemí jsou užitečné již u prvního stromu před hotelem.“

Na naši domácí květenu však Václav Zelený nikdy „nezanevřel“. Stal se jedním z autorů základního díla – „Květena České republiky“. Pro čtyři z jejích dílů zpracoval na 23 rodů a 5 čeledí. Je spoluautorem v současnosti asi nejpoužívanějšího „Klíče ke květeně České republiky“ (2002), kam zpracoval 6 rodů. Třezalky zpracoval i pro „Flóru Slovenska“ (1982). V roce 2011 ve spolupráci s A. Skalickou a V. Větvičkou sestavil a v nakladatelství Aventinum vydal knihu „Botanický slovník rodových jmen cévnatých rostlin“. Kromě těchto zásadních děl je autorem či spoluautorem množství knih, odborných článků a popularizujících sdělení, kde odkazuji na seznam publikací u elektronické verze článku dostupné na www.casopis.ochranaprirody.cz. Je samozřejmě také dlouholetým aktivním členem České botanické společnosti.

Václav Zelený – pěstitel
Václav Zelený rostliny odjakživa nejen studuje, ale i pěstuje na své zahradě u chalupy v Pařezí na Vlašimsku. K zahradničení měl vždy blízko a má mnoho přátel právě z této oblasti. Na Podblanicku se zná snad se všemi úspěšnými pěstiteli a množiteli okrasných rostlin či majiteli větších sbírek. Pro zahrádkáře také často pořádá přednášky ze svých cest či věnovaných vybraným druhům.

10. cchr†nōnā a mānō zn†mā rostliny

Václav Zelený – ochránce přírody
Botanizování na Podblanicku, resp. snaha o zachování objevených cenných lokalit přivedlo Václava Zeleného v šedesátých letech k ochraně přírody. Od roku 1961 začal pracovat jako zpravodaj a později konzervátor státní ochrany přírody (Kovařík, Pešout 2000). Společně s V. Kovaříkem zpracoval v sedmdesátých letech podklady pro vyhlášení mnoha památných stromů a nových chráněných území. Například navrhli vyhlášení přírodních památek „V Olších u Miličína“ s výskytem bohaté populace bledule jarní, „Na Stříbrné“ u Českého Šternberka (lokalita lýkovce jedovatého), „Na Ostrově u Nemíže“ (ojedinělý zbytek obecních pastvin s porostem jalovce obecného). Další návrhy se sice realizace nedočkaly, ale jsou dnes z většiny vykoupené či v péči Českého svazu ochránců přírody ve Vlašimi, jehož je Václav Zelený přes dvacet let aktivním členem. Za všechny jmenujme lokalitu Na Kačíně u Kuňovic, kterou se díky terénním výzkumům Václava Zeleného a jeho spolupracovníků podařilo vytrhnout z rozsáhlých odvodňovacích prací. Dodnes jde o jednu z nejcennějších mokřadních lokalit východního Podblanicka, byť několik významných druhů (např. všivec bahenní) zde již nenajdeme. Václav se aktivně podílel na vzniku chráněné krajinné oblasti Blaník a působil dlouhá léta jako předseda „Rady CHKO“ (Pešout, Kuklík a kol. 2016).

Zvláštní zmínku si zaslouží aktivity V. Zeleného při záchraně hodnot vlašimského zámeckého parku. V r. 1989 tehdejší Městský národní výbor ve Vlašimi pronajal park místnímu podnikateli a umožnil mu zde ve velkém kácet i nejmohutnější stromy, staré několik set let. Rozsáhlé kácení v zimě 1989/1990 bylo mj. impulzem k založení základní organizace ČSOP ve Vlašimi, která si vytkla za cíl kácení zastavit a naopak začít tehdy zcela zanedbaný park rekonstruovat. Od počátku se do aktivit zapojil i Václav Zelený. Pomáhal ustavit expertní tým, který měl posoudit, jak naložit s odumírajícími duby, a jeho práce se pak účastnil až do zpracování závěrečného hodnocení, které znamenalo zastavení kácení. (Mimochodem, ty zachráněné stromy v něm z většiny rostou dodnes). Postupně se podařilo zrealizovat celou řadu projektů díky kterým park získal dnešní podobu a také se podařilo park popularizovat. Jestliže na počátku devadesátých let park prakticky nebyl veřejnosti znám, dnes je považován za největší chloubu města.

Kromě iniciování praktických opatření Václav Zelený přírodu a potřebu její ochrany popularizuje. V roce 1997 uvedl konferenci „Ochrana podblanické krajiny, krajiny, kterou máme v srdci“, která shrnovala kroky k péči o krajinu a její ochranu na okrese Benešov po r. 1989 (Pešout 1997). V roce 2006 a 2016 uspořádal také dvě samostatné fotografické výstavy.

Nikoho proto nepřekvapí, že kromě řady dalších ocenění Václav Zelený před deseti lety obdržel prestižní ocenění Blanický rytíř, konkrétně „za celoživotní práci v poznávání a ochraně přírodního bohatství a krajiny Podblanicka, za bohatou výchovnou, osvětovou a publikační činnost“ (Tlustošová, Pešout, Urban 2009).

Milý Václave, děkuji za naše více než čtvrt století trvající přátelství a přeji Ti, ať vydrží Tvůj životní optimismus a energie pro Tvé četné bohulibé aktivity spojené s „kytkama“, cestováním, fotografováním či Tvým jedinečným zpěvem a hraním na kytaru. Těším se na příští setkání u Tebe na verandě na chalupě na Pařezí!

Pavel Pešout


Literatura:
aHrouda L. (2016): Mušketýři po osmdesáti letech: Ku cti a slávě pěti spolužáků botanických systematiků. Živa 1:V-VI. Academia, Praha.
aKovařík V. (2015): Zámecké parky v minulém půlstoletí ve Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka. Sborn. vlast. pr. z Podbl. 51/1-2:105-114. Muzeum Podblanicka a Státní okresní archiv Benešov.
aKovařík V., Pešout P. (2000): 100 let ochrany přírody a krajiny na Podblanicku. ČSOP Vlašim a Muzeum Podblanicka. 179 s.
aPešout P. ed. (1997): Ochrana podblanické krajiny, krajiny, kterou máme v srdci. Pod Blaníkem I:1. samostatná příloha, ČSOP Vlašim a Muzeum Podblanicka. 32 s.
aPešout P., Kulík M. ed. (2016): Blanický rytíř s kopretinou. Gratulovník přátel a kolegů Václavu Zelenému k jeho 80. narozeninám. ČSOP Vlašim, 60 s.
aaPešout P. (2015): Padesát let botanického výzkumu na Podblanicku ve Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka. Sborn. vlast. pr. z Podbl. 51/1-2:27-67. Muzeum Podblanicka a Státní okresní archiv Benešov.
aTlustošová D., Pešout P., Urban J. (2009): Blaničtí rytíři (1999-2008). Pod Blaníkem XIII:14. samostatná příloha, ČSOP Vlašim a Muzeum Podblanicka. 56 s.

 

Publikační činnost Václava Zeleného:
1957
     • Nové ptactvo na Smikově. – Zprávy Okr. Vlast. Mus. Vlašim 1:4.
1958
    • Bažinné a teplomilné rostliny u Smikova. – Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 2: 25-26.
    • + Hostička M.: Poznámky o vegetaci Miliče na jihovýchodním Slovensku. Biológia, Bratislava,
    13/8: 607-611.
1959
    • Příspěvek k výzkumu květeny vlašimského okresu. – Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 3: 8-
    12.
    • Studie o československých třezalkách (Hypericum). – Dipl. Pr. na Biol. fak. UK v Praze. [150
    pp, 14 map, kresby, foto].
1960
     • Třezalka ozdobná (Hypericum elegans Steph.) v ČSSR. – Sborn. Klubu Přírod. Brno, 32: 69-
     75.
    • Eremurus – málo pěstovaná perena. – Rádce, Praha, 44/5: 109.
    • Původ a pěstování can. – Rádce, Praha, 44/7: 155.
    • Třemdava bílá. – Rádce, Praha, 44/8: 181.
    • Kamasie. – Rádce, Praha, 44/10: 226.
1961
    • Preventivní boj proti mšicím systemickými přípravky s ohledem na snížení výskytu virových
    chorob, Zkoušení herbicidů v boji proti plevelům v cukrovce. – In: Drachovská M. et al. :
    Zkoušení chemických přípravků v ochraně řepy [Výzkumná zpráva Výzkumného ústavu
    cukrovarnického v Modřanech, 101 pp.].
    • Dva vděční poslové jara (Pulsatilla slavica, Anemone sylvestris). – Rádce, Praha, 45/5: 108.
    • Třezalka olympská (Hypericum olympicum L.). – Rádce, Praha, 45/8: 173.
1962
    • O dvou pěkných květinách (Platycodon grandiflorum, Galtonia candicans). – Rádce, Praha,
    46/8: 121.
    • Bolševník velkolepý (Heracleum speciosum) na Ledečsku. – Živa 10/3: 98.
    • Nové botanické nálezy na Vlašimsku (Naumburgia thyrsiflora). – Sborn. Vlastiv. Pr.
    z Podblanicka 4: 148.
1963
    • Šrucha velkokvětá je nenáročná letnička. – Rádce, Praha, 47/8: 122.
    • Půvabná letnička na obrubu i skalku (Mesembryanthemum crystallinum). – Rádce, Praha,
    47/7: 109.
1964
    • Řebčíky – jedny z nejpůvabnějších jarních květin. – Rádce, Praha, 48/5: 76.
    • Třezalka korutanská (Hypericum × carinthiacum Froehl.) u Karlových Varů. – Čas. Nár. Mus.,
    Ser. Natur., 133/1: 46-48.
    • Výskyt třezalky Laschovy (Hypericum × laschii Froehl.) v ČSSR. – Sborn. Vys. Šk. Zeměd.,
    Praha: 25-30.
    • Příspěvek k výzkumu květeny Vlašimska – II. – Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 5: 24-31.
    • Karel Jiroušek zemřel. – Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 5: 212-213.
    • Zapomenutá krása? – Terč (čas. Blanických strojíren) 15/17 (25. IV. 1964).
1965
    • Hypericum pulchrum L. (třezalka pěkná) v ČSSR. – Preslia 37: 79-83.
    • Příspěvek k cytotaxonomii Leucanthemum rotundifolium (W. et K.) DC. – Preslia 37: 438-440.
    • Hasivka orličí u Věžník. – Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 6: 209-210.
    • Pryšec vroubený (Euphorbia marginata Pursh.) je vděčná letnička – Rádce, Praha, 49/6: 94.
    • Acidanthera bicolor – africká kráska. – Rádce, Praha, 49/11: 172.
1966
    • Babia hora – opomíjené pohoří Slovenska. – Ochr. Přír., Praha, 5: 74-76.
    • Cleome spinosa – exotická letnička. – Rádce, Praha, 50/6: 106.
    • Recenze: J. Pešek a kol.: Květena Rokycanska. – Zpr. Čs. Bot. Společ.1/3-4: 173-174.
    • Příspěvek k výzkumu květeny Vlašimska –III. – Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 7: 46-57.
    • K některým otázkám pojetí druhu u vyšších rostlin v české botanice 19. století. – Zpr. Čs.
    Společ. pro dějiny věd a techniky 6/26: 28-39.
1967
    • Výzkumná práce katedry botaniky Vysoké školy zemědělské v Praze. – Zpr. Čs. Bot. Společ.
    2/1: 57.
    • Recenze: Zpravodaj CHKO Šumava č. 2 (1965), 3 (1966), 4 (1967). – Ochr. Přír., Praha, 6:
    95.
    • + Hostička M.: Floristické poznámky z dolního Pohroní. – Zpr.Čs. Bot. Společ. 2/4: 258-262.
1968
    • Recenze: Hadač E., Sofron J. et Vondráček M.: Květena Plzeňska. – Zpr. Čs. Bot. Společ.
    3/3: 116-117.
    • Poznámky ke složení lesů v okolí Kalamajky. – Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 9: 31-36.
1969
    • Taxonomická revize rodu Leucanthemum Mill. se zvláštním zřetelem k území ČSSR. – [Kand.
    disert. práce na Přírod. fak. UK v Praze, 240 pp. 127 příloh].
1970
     • Taxonomisch-chorologische Studie über die Art Leucanthemum rotundifolium (W.K.)DC. –
     Folia Geobot. Phytotax., Praha, 5: 369-400.
    • + Houfek J. et Skalický V.: Stačí vzácné rostliny chránit? – Živa 18/6: 211-214.
    • Příspěvek k výzkumu květeny Vlašimska-IV. – Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 11: 59-66.
    • + Váňa F. : Chráněná území přírody Podblanicka. – Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 11: 7-
    18.
1971
    • Poznámky k historii floristického výzkumu středních Čech. – Zprav. Středočes. Poboč, ČSBS
    4: 2-6.
1972
    • Komplex Leucanthemum vulgare Lam. v Československu.Zprávy Čs. Bot. Společ. 7(1): 1-19.
    • Botanika. – In: Čech V., Váňa F. et Zelený V.: K historii přírodovědného výzkumu
     Podblanicka. – Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 13: 7-24.
    • Zpráva o exkurzi na Voticko. – Zprav. Středočes. Poboč. ČSBS 7:4.
1973
    • + A. Skalická: Zámecký park ve Vrchotových Janovicích. – Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka
    14: 50-67.
1974
    • B-Chromosomen bei der Gattung Leucanthemum (Asteraceae) in der Tschechoslowakei. – Pl.
    Syst. Evol., Wien, 123: 55-60.
    • Bibliografický rejstřík Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka roč. 1-15 (1957-1974), část
    přírodovědná, 32 pp. [vyd. Okresní muzeum Podblanicka, t. č. v Popovicích].
1975
    • + Táboříková M.: Příspěvek k výzkumu květeny jižní části Voticka. – Sborn. Vlastiv. Pr. z
    Podblanicka 16: 7-26.
    • Závěrečná zpráva Výzkumného úkolu: Taxonomická revize některých druhů z čeledi
    Asteraceae pro Botanický ústav ČSAV v Průhonicích [58 pp, 39 příl.].
1976
    • Zkušenosti z vyučování botaniky v I. ročníku Institutu tropického a subtropického zemědělství
    VŠZ v Praze. – [Sborník symposia o výchově zemědělských odborníků a vědeckovýzkumné
    práci na úseku zemědělství rozvojových zemí, p. 93-97,Praha].
    • Jarní květena Řecka. – Živa 24/3: 89-91.
    • + Grünerová M.: Texty „Morfologie rostlinných orgánů“ k souborům barevných diapositivů pro
    střední zemědělské školy [66 s., 134 dia, ed. Komenium, Praha].
    • Chráněné a méně známé rostliny Podblanicka. –Vyd. Okresní muzeum Podblanicka,
    Benešov, 217 s.
1977
    • Zpráva o exkurzi Středočeské pobočky ČSBS na Neveklovsko. – Zprav. Středočes Poboč.
    ČSBS 15: 11-13.
    • + Houfek J.: Zpráva o druhé exkurzi Středočeské pobočky ČSBS na Neveklovsko. – Zprav.
    Středočes. Poboč. ČSBS 17: 9-12.
1978
    • Dr. Vladimír Čech, CSc., zemřel. – Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka: 17(1976): 209-211.
    • Pouště Střední Asie. – Lidé a Země 3: 109-112. (2 ČB, 3 B foto).
1979
    • Hissarské pohoří. – Lidé a Země 8: 337-341. (3 ČB, 4 B foto).
    • + Skalická A.: Zámecký park v Ratměřicích. – Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 20 (1979): 27-
    48 (10 foto, 1 plánek).
1980
    • K anatomii řapíků listů Eichhornia crassipes. – Živa 1: 14.
    • + Kocourek P.: Poznatky z letního putovního pionýrského tábora v NDR. – Památky a příroda
    2(1980): 124-125.
    • + Grünerová M.: Dřišťál obecný (Berberis vulgaris L.) v českých zemích. – Sborn. VŠZ
    v Praze, fak. Agronomická, řada A, 33: 3-23. Bodová mapa rozšíření.
1981
    • + Skalická A.: Zámecký park v Ratměřicích – II. Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 22(1981):
    39-43, 2 foto.
    • Botanika I, 2. sv. Soustavná botanika. – Skriptum pro ITSZ., ed. MON VŠZ. -222 p, 44 tab.
    pérovek (autorka V. Zelená).
    • Za vánoční vůní do exotických krajů (Vanilla planifolia ve skleníku ITSZ). – Příloha
    Zemědělských novin: Náš domov, 18. XII. 1981, p. 6 (1 foto).
    • + M. Grünerová: Anatomie vegetativních orgánů některých plevelných druhů šťovíku (Rumex
    L.). – Sborn. VŠZ v Praze, fak. Agronomická, řada A, 35: 23-35 (4 pérovky).
1982
    • Botanická zahrada v Iasi. – Živa 2: 57-58.
    • Hypericum L. – In: Futák J. [red.]: Flóra Slovenska III, p. 293-313. – Veda, SAV Bratislava.
    • Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare Lam.) v Československu. – Studie ČSAV 10,
    Academia, Praha 135 p., 27 foto, 4 mapy.
    • + Capoušková I.: Klíční rostliny některých brukvovitých olejnin. – Sborn. VŠZ v Praze, fak.
    Agronomická, řada A, 37: 39-57.
    • + Grünerová M.: Dřeviny z čeledě morušovitých pěstované v Československu. – Folia
    dendrologica, SAV Bratislava, 9/19: 111-134.
1983
    • Památce Dr. Bohumila Válka, DrSc. – Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 24: 325.
    • Findings on the stomatal apparatus of Psophocarpus palustris Desv., P. scandens (Endl.)
    Verd. and P. tetragonolobus (L.) DC. (Fabaceae, Phaseoleae). – Agricultura tropica and
    subtropica, Praga, 15 (1982): 197-208 (přílohy).
    • + Dostál J.: Zachráníme naše luhy? Zastavení u Veselí n. M. – Naší přírodou 10/83: 8-10 (3B,
    3 ČB foto)
    • + Grünerová M.: Nažky plevelných druhů šťovíku (Rumex L.). – Sborn. VŠZ v Praze, fak.
    Agronomická, řada A, 38: 53-74.
    • Cardiocrinum giganteum. – Zahrádkář, Praha, 7:??, 1 foto.
    • Mapy rozšíření druhů rodu Hypericum na Slovensku: Hypericum hirsutum (p. 43, mapa p. 44),
    H. montanum (p. 43-45,mapa p. 46), H. maculatum (p. 45-48, mapa p. 47). – In: Bertová L. et
    al.: Rozšírenie niektorých rastlinných druhov na území Slovenska: Acta Bot. Slovaca, ser. A,
    Taxonomica, Geobotanica, Bratislava, 6:15-78.
1984
    • Na hanojském bazaru. – Zemědělské noviny 23. III. 1984, příloha Náš domov, p. 5 (1 foto).
    • + Grünerová M.: Poznámky k biologii šťovíku tupolistého (Rumex obtusifolius L.) a šťovíku
    kadeřavého (Rumex crispus L.). – Sborn. VŠZ v Praze, fak. Agronomická, řada A, 40: 39-54.
    • Platany. – Živa 32/2: 45-48, 1 tab. ČB, 2 B foto.
    • + Řezníčková V.: Klíční rostliny některých brukvovitých zelenin. – Sborn. VŠZ v Praze, fak.
    Agronomická, řada A, 41: 15-44.
1985
    • + Řezníčková V.: Průduchový aparát klíčních rostlin vybraných brukvovitých zelenin. – Sborn.
    VŠZ v Praze, fak. Agronomická, řada A, 42: 73-90.
    • Odpověď Ing. F. Strelkovi na jeho poznámky k článku V. Zeleného a M. Grünerové: Dřeviny
    z čeledě morušovitých pěstované v Československu. – Dendrol. Sdělení 31: 97-98.
    • + Skalická A.: Zajímavá sbírka dřevin v Postupicích. – Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 25:
    29-35, 1984 (3 foto).
    • + Nguyen Tien Hiep: Národní park Cuc Phuong (věnováno 40. výročí vzniku Vietnamské
    demokratické republiky). – Naší přírodou 10: 12-14.
    • The stomatal apparatus of Psophocarpus tetragonolobus (L.)DC. and P. scandens
    (Endl.)Verdc. In North Vietnam. – Agricultura tropica et subtropica, Praga, 18:111-121.
    • + Pacltová B.: Zur Geschichte der Gattung Platanus und deren Anwendung im Garten - und
    Parkwesen. – Referát na IX, Mezin. dendrol. Kongresu v Praze, 2 p.
    • Bílé zlato Uzbekistánu. – Lidé a Země 9: 401-404, 2 B foto.
1986
    • Experience gained in a variety test with winged bean, Psophocarpus tetragonolobus (L.)DC.
    conducted near Hanoii, North Vietnam, in 1983-1984. – Agricultura tropica et subtropica,
    Praga, 19: 239-255.
    • + Táborský V.: „Dračí fazole“. – Věda a život 31/10: 708-711, ČB foto.
    • + Pacltová B. : K historii rodu Platanus a jeho použití v sadovnictví. – Dendrol. Sděl. 32: 69-
    72.
    • + Beneš L.: K charakteristice některých lučních porostů v okolí Strážiště u Lukavce. – Sborn.
    Vlastiv. Pr. z Podblanicka 27: 23-42, 1986, 5 ČB foto.
1987
    • + Beneš L.: Biologický a pícninářský význam některých lučních společenstev Pacovské
    vrchoviny. – Sborn. VŠZ v Praze, fak. Agronomická, řada A, 47:57-75.
    • Lokva (japonská mišpule). – Citrusář, 7/2: 48-50.
    • Pozoruhodné květenství (Cycas revoluta). – Zpravodaj VŠZ 10, Praha: 26-27, 1 foto
    • Recenze: Boerner F. Blütengehölze für Garten und Park, Stuttgart 1985. – Preslia 59/3: 251.
1988
   • + Pěnková I. et Siblíková D.: Pokusy s ovlivněním vzcházivosti semen hořce žlutého
    (Gentiana lutea L.) pro introdukci do polní kultury. Sborn. VŠZ v Praze, fak. Agronomická, ser.
    A, 48:47-68, 1988.
    • + Skalická A.: Některé zajímavosti o cykasovitých rostlinách. – Živa 4: 128-130. 5 ČB, 1 B
    foto.
    • Čeledi Berberidaceae (p. 475-482), Hamamelidaceae (p. 508-509), Platanaceae (p. 509-513),
    Moraceae (p. 521-525), 3 ČB foto. In: Hejný S. et Slavík B. [1988]: Květena České
    socialistické republiky 1. – Academia, Praha.
    • Zmijovec. – Zpravodaj VŠZ 7 (1987/1988): 22-23.
1989
    • Neobvyklý plevel v areálu školy. – Zpravodaj VŠZ (1989/1990): 12-13
    • Zemědělství ve Španělsku. – Lidé a Země, Praha, 38/2: 77-80,ČB a2 B foto
    • In: Valíček P. al. (1989): Užitkové rostliny tropů a subtropů. – Academia, Praha. Kapitoly:
    Rostlinné formace tropů a subtropů (p. 27-63), Léčivé rostliny a drogy (+ Hlava B., p. 250-
    271), Rostliny jiného hospodářského významu p. 354-360), Rostliny okrasné, kultovní a
    botanicky pozoruhodné p. 360-374. Celkem 58 ČB a 9 B foto.
    • Estudio de la anatomía de las hojas de algodoneros silvestres y cultivados. – Universidad
    Politécnica de Valencia no. 89.1.006, p. 1-23, 12 ČB foto.
    • Cyclanthera pedata L. – málo známá zelenina. – Citrusář, 9/4, 109-110.
1990
    • Čeleď Hypericaceae (p. 376-389). – In: Hejný S. et Slavík B. (1990): Květena České republiky
    2. – Academia, Praha.
    • Recenze (s V. Novákem): Jacob F., Jäger E.J. et Obrmann E.: Botanik. – Folia Geobot.
    Phytotax., Praha, 25: 443-444.
    • + Vobořil J.: Vánoční hvězda (Euphorbia pulcherrima). – Zahrádkář 12: 364, 3 B foto.
    • Dřeviny areálu Vysoké školy zemědělské v Praze. Foto. Mapka.
    • Jinan dvoulaločný- žijící fosilie. – Zpravodaj VŠZ 11 (1989/1990): 19-20, 2 ČB foto.
    • Čilimník raný (Cytisus praecox): Zahrádkář 4: 121, 1 B foto.
    • Ještě k pěstování Cyclanthera pedata. – Citrusář, 10/1: 9.
    • + Skalická A.: Zámecký park na Jemništi. – Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka30/1: 93-114, 10
    ČB foto, plánek parku.
1991
    • Botanická zahrada Jagellonské univerzity v Krakově. – Zahrádkář 10: 290. 3 ČB foto.
    • Mexické trhy I. – Citrusář 11/2: 36-41, 6 ČB foto, 1 B foto
    • Mexické trhy II. – Citrusář 11/3: 68-72, 6 ČB foto, 2 B dia
    • + Skalická A.: zajímavý pramen k poznání původu rostlin zámeckého parku ve Vrchotových
    Janovicích. – Sborn. Vlast. Pr. z Podblanicka 31: 15-18.
    • Tonizující rostliny Číny a Vietnamu, p. 11-16. – In: Tonizující rostliny [Sborník z konference na
    VŠZ Praha 11. - 12. 9. 1991].
1992
    • + Vobořil J.: Thunbergia alata . zajímavá pnoucí letnička. – Zahrádkář 2:44, 1 ČB foto.
    • Možnosti pěstování užitkových rostlin v aridních oblastech Mexika. – Živa 40/5:205-207.
    • Rody Brassica (p. 205-218), Leucosinapis (p. 218-220), Sinapis (p. 220-221), Eruca (p. 221-
    222), Raphanus (p. 235-238). – In: Hejný S. et Slavík B.: Květena České republiky 3, 542 s. –
    Academia, Praha.
    • Mexické trhy III. – Citrusář, Nový Jičín,12/1-2: 3-7.
    • + Včalová J. : Množení brslenů (Euonymus L.) a jejich využití v sadovnictví. – Sborn. VŠZ
    v Praze, fak. Agronomická, řada A, 54: 11-21.
    • + Baranyk P.: Staronová olejnina saflor. – Úroda, Praha, 7(1992): 323-326, 1 foto 2 pérovky.
    • Titónie okrouhlolistá. – Zahrádkář 7: 204.
    • Botanická zahrada v Římě. – Zahrádkář 7: 222-223.
    • Nejtlustší strom světa? (Taxodium mucronatum). – Živa 40/4: 161.
1993
    • Zámecký park v Chotýšanech.- Sborn. Vlast. Pr. z Podblanicka 33: 83-95. 7 foto, plánek
    parku.
    • Návrh rekonstrukce jihovýchodní části městského parku v Pacově.-Ms., 24 p textu, plánky.
    • Botanická zahrada v Córdobě. – Zahrádkář 10/1993: 310-311, 4 B foto
    • + Baranyk P.: Lnička-jedna z nejstarších užitkových rostlin. – Úroda, Praha, 10-11: 328.331,
    foto.
    • Oka – významná plodina Jižní Ameriky. – Živa 41/2: 60 , foto.
    • Cox P. A. et BanackS.A.: Islands, Plants and Polynesians, an introduction to Polynesian
    ethnobotany. –Recenze: Folia Geobot. Et Phytotax., Praha, 28: 335-336.
    • Vzpomínky na profesora Josefa Dostála ze studentských let. – Preslia 65/4: 359-361
1994
    • Botanická zahrada v Monaku. – Zahrádkář 9: 281; foto.
    • Broussonetia papyrifera (L.)Vent. – Citrusář: 15-16, foto.
    • Bambusové trávy v Generagues. – Zahrádkář 11: 341.
    • + Hořejš P.: Anatomie plodu světlice barvířské (Carthamus tinctorius L.). – Sborn. VŠZ
    v Praze, fak. Agronomická, řada A, 56: 17-23.
    • + Baranyk P. et Zukalová H.: Vlčí bob proměnlivý – jihoamerická novinka. – Úroda, Praha, 11:
    6-7.
    • Heslo Palmy (abecedně podle rodů): In: Mareček F. /red./: Zahradnický slovník naučný sv. I-V
    (1994- 2001), vyd. ÚZPI Praha, mnoho ČB foto.
1995
    • + Michl J.: Jakon :nová perspektivní zelenina? – Živa 43/1: 17-18.
    • Gaura lindheimeri. – Zahrádkář 8: 236. 1 foto.
    • + Baranyk P., Zukalová H. et Hořejš P.: Olejnatost vybraných druhů alternativních olejnin. –
    Rostl. Výroba, Praha,41/9: 433-438.
    • + Baranyk P. et Zukalová H.: Lalemancie – zapomenutá olejnina. – Úroda, 12: 16-17.
1996
    • + Skalická A.: Nejen pozoruhodná dendrologická sbírka. – Zahrádkář 12: 36-37.
    • Za australskou flórou do Lisabonu. – Živa 44/2: 70. 2 foto.
    • Dub korkový – bohatství Portugalska. – Živa 44/4: 151-154.
    • Egyptská hvězda. [Pentas lanceolata] – Zahrádkář 7: 36, 1 B foto.
    • Nejstarší javor klen na Podblanicku. – Jiskra, Benešov, 6. IX. 1996.
    • Lesy Yucatánu. – Lesnická práce 3/1996: 78-79 + 7 B foto; 4: 130-131 + 7 B fot.
    • Lokvát a jeho léčivé účinky. – Sborník semináře „Léčivé rostliny tradiční čínské medicíny“
    konaného 2. X. 1996. Vyd. ČZU: 122-132.
1997
    • Málaga: historický park La Concepción. – Živa 45/4: 166, 3 B foto.
    • + Skalická A.: Zámecký park v Souticích. – Sborn. Vlast. Pr. z Podblanicka 36/1996: 191-202,
    l mapa v příl., ČB foto.
    • Recenze: Lebrun J.-P. et Stork A.L.: Énumeration des plantes ä fleurs d´Afrique tropicale, vol.
    I et II. Genéve. – Folia Geobot. Phytotax., Praha, 1997/1, 32/1: 106.
    • Podblanicko-krajina líbezná. – Pod Blaníkem, roč. I (XXIII), příl. I: 2-6.
    • Současné pojetí rodu Chrysanthemum s.l. – Preslia, Praha, 69/1: 23-29.
    • Serra da Estrela. – Lidé a Země 9: 560-563, foto.
    • Průzkum výsypkového území Dolů Bílina. – Sborník referátů z konference „ 45 let české
    rekultivační školy“, Most, 16-18. IX. 1997: 171-173.
    • Jihoafrická novinka (Osteospermum ecklonis). – Zahrádkář 8: 18, 1 B foto.
    • Poznámky k článku „Nashi“ v lednovém Zahrádkáři. – Zahrádkář 3: 27.
    • + Baranyk P., Hořejš P. et Zukalová H.: Bude se u nás pěstovat katrán etiopský? Úroda 1: 27-
    29, 1 B foto.
    • Botanická zahrada E. J. Clavijera v mexické Jalapě. – Živa 1: 19.
    • + Pešout P. et Kovařík V.: Zámecké parky a památné stromy Podblanicka. – ed. ČSOP
    Vlašim, 120 pp, 85 ČB foto, B příl. (přílohy všech autorů dohromady).
1998
    • + Kuklík M.: Zaghouan – brána východního Atlasu. – Lidé + Země 3: 176-179, 6 B foto.
    • Málaga- historické parky (2). – Živa 1: 46.
    • + Ježková S.: Slavnosti „Fallas ve Valencii“. – Zahrádkář 2: 43, 3 B foto.
    • Seriál: Jeník J. et Zelený V. : Palmy.
    Palmy – knížata mezi rostlinami. – Živa 1: 16-19.
    Palmy-strategie růstu. – Živa 2: 67-72.
    Palmy – péče o další pokolení. – Živa 3: 113-118.
    Palmy – kořání a prostředí. – Živa 4: 162-167.
    Palmy – součást kultury a obnovitelný přírodní zdroj. – Živa 5: 205-210.
    Palmy – pěstování a ohrožení. – Živa 6: 259-262.
    Ke všem částem foto autorů i jiných.
    • Seriál: Cypřišovité dřeviny v našich parcích a zahradách (l). Pod Blaníkem II/1: 6-8, l tab.pér.,
    1 ČB foto.
    Cypřišovité dřeviny v našich parcích a zahradách (2). PodBlaníkem II/2: 6-7, 1 ČB foto.
    Cypřišovité dřeviny v našich parcích a zahradách (3). Pod Blaníkem II/3: 3-6, 1 ČB.
    Cypřišovité dřeviny v našich parcích a zahradách (4). Pod Blaníkem II/4: 7-10.
    • Kopretina jako letnička. – (Leucanthemum paludosum). – Zahrádkář 9/98: 39, 1 B, foto.
    • Recenze. Slavík B. (ed.): Květena České republiky 5. Biologia plantarum 41/1: 74 (1998).
    • + Kotlaba F.: Houby zámeckého parku ve Vlašimi. – Sborn. Vlast. Pr. z Podblanicka 37(1997):
    121-140 , ČB foto.
1999
    • Rostliny Bílinska. – Grada, Praha, 135 pp., mnoho B i ČB foto.
    • + Kotlaba F.: Houby zámeckého parku ve Vlašimi – II. Sborn. Vlast. Pr. z Podblanicka 38: 37-
    54, ČB foto.
    • + Brixí J.: Nenáročné bytové sukulenty. – Zahrádkář 9: 33-35. Několik foto.
    • Královská botanická zahrada v Madridu. – Zahrádkář 1: 34-35, foto.
    • Zakarpatská Ukrajina očima botanika. – Turistika a hory, Ostrava, 7: 28(1-2), 36 (3-4), 28 (5-
    6), 16 (7-8).
    • + Barták M. (pouze autor botanické charak. území): Diptera of the Bílina and Duchcov
    Environs. – Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., 104(2000): 9-23.
    • Vegetace oblasti Castellón ve východním Španělsku (l). – Živa 5: 211-214, 8 foto.
    • Vegetace oblasti Castellón ve východním Španělsku (2). – Živa 6: 261-262, foto.
    • Pozoruhodná vitalita /hrušeň v Chotýšanech/. – Pod Blaníkem 3(25): 2: 3, 1 foto.
2000
    • Chotýšany [publikace k 650. výročí první písemné zprávy o obci], podíl na kap. Přírodní
    poměry Chotýšan a okolí (p. 5-7), Pařezí (p. 9-10), zámecký park v Chotýšanech (p. 33-35),
    několik foto. – Vydal Obecní úřad v Chotýšanech.
    • + Ondráček Č.: Rostliny Tušimicka. – Grada, Praha. 87 pp, mnoho B foto.
    • + Skalická A.: Poznáte stromy podle kůry? (I). – Pod Blaníkem 4 (26), 2: 7-11, 8 foto.
    • + Skalická A.: Poznáte stromy podle kůry? (II). – Pod Blaníkem 4(26), 3: 6-10, 8 foto.
    • + Skalická A.: Poznáte stromy podle kůry? (III). – Pod Blaníkem 4 (26), 4: 2-5, 6 foto.
2001
    • Zámecký park ve Vrchotových Janovicích býval centrem kultury. – Podblanický ekodeník,
    Benešov, 35, 1. XI. 2001, 1 p, 2 foto.
    • Recenze: Kovařík V. et Pešout P.: 100 let ochrany přírody a krajiny na Podblanicku. – Živa 4:
    vložka (tzv. kulér) LX.
    • Ve stínu baobabu. – Zahrádkář 33: 28-29, 9 B foto.
    • Zlateň osenní (Chrysanthemum segetum). – Zahrádkář 33/5: 12, 1 B foto
    • Neobvyklý úkaz [Syringa vulgaris kvetoucí na kořenových výmladcích]. – Zahrádkář 33/5: 4
    • + Kuklík M.: Argánie trnitá – perspektivní druh polopouští. – Živa 1: 23-24, 2 foto.
    • + Skalická A.: Poznáte stromy podle kůry? (IV). – Pod Blaníkem 5/27:1.
2002
    • + Baranyk P.: Mádie setá – zapomenutá olejnina. – Úroda 3: 43.
    • + Kotlaba F. :Houby zámeckého parku ve Vlašimi – III. – Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 40:
    33-52, ČB foto.
    • + Valíček P a kol.: Užitkové rostliny tropů a subtropů. 2. vyd. Academia, Praha.[486 s.,
    některé kapitoly podle obsahu, 71 vlastních ČB a 40 B foto].
    • Recenze: Čeman R.: Rostliny. – Živa 50/2, kulér XXII.
    • Perlorodka říční – modelový ukazatel kvality přírodního prostředí. – Ochrana přírody 57/3: 67-
    70.
    • Recenze: Henderson A. et Borchsenius F.: Evolution, variation and classification of Palms. –
    Ed. New York Botanical Garden 1999, 324 pp [Memoirs of the New York Botanical Garden,
    vol. 83]. – Preslia 73/4: 375-376, 2001.
    • Jihoafrická „kopretina“ [Euryops pectinatus]. – Zahrádkář 3: 9, 1 B foto.
    • Spoluautorem díla: Kubát K. et al.(2002): Klíč ke květeně České republiky. – Rody:
    Hypericum, Leucanthemum – okruh Chrysanthemum s.l., Brassica, Sinapis, Raphanus,
    Eruca. – 927 pp, Academia, Praha.
    • + Nežerková P.: Národní park Niokolo Koba – poslední útočiště antilopy Derbyho. – Živa 50/2:
    94-96, 12 foto.
    • Rostlinný svět Dolomitů. – Turistika a hory 10: 5-6: 38-40, 7-8: 46,
2003
    • Nejvyšší palmy světa. – Živa 4: 156-157, foto + na obálce.
    • Rostlinný svět Dolomitů (dokončení). – Turistika a hory 11: 56.
    • Kopretinovec [Argyranthemum]. – Zahrádkář 35/7: 21, 1 foto.
    • Morušovníky – památníky minulosti. – Pod Blaníkem 7/1: 2-4, foto.
2004
    • Spoluautor díla: Hejný S. et Štěpánková J. [ed.] (2004): Květena České republiky 7. – Rody:
    Argyranthemum, Balsamita, Carthamus, Chamaemelum, Cynara, Dendranthema, Glebionis,
    Guizotia, Ismelia, Leucanthemella, Leucanthemopsis, Leucanthemum, Leuzea, Madia,
    Pyrethrum, Silphium, Silybum, Tanacetum. – Ed. Academia, Praha.
    • Dřeviny u vlašimské hvězdárny. – Pod Blaníkem 8/1: 2-4, 1 foto.
    • PLA Blaník – an example of small-scale protected areas of Central Bohemia. – Abstract Book
    of Thematic Workshop, Conference Planta Europa IV, 17-20. IX. 2004, p. 53-54, Valencia,
    Spain.
    • + Potužák M. et Krušina Z.: Vilcacora: zázračná liána. – Regenerace 12/11: 26-27.
    • Ambroně- relikty terciérní flóry. – Živa 52/4: 158-160, 2004.
2005
    • Rostliny Středozemí. – Academia, Praha. – 401 s., mapy, foto.
    • Systematic botany. – Skriptum pro zahran. studenty ITS ČZU, 149 s., ed. ČZU, Praha, 43 tab.
     pérovek, 1 B foto.
     • Rukevník východní- invazní druh v naší květeně. – Památky, Příroda, Život, Chomutov, 37:
    17-21, 3 B foto.
    • Ambroně – relikty terciérní flóry. – Živa 52/4: 158-160, foto.
    • +Kuklík M.: Cedry-boží stromy. – Živa 53/1: 9-12, 2005, 10 foto.
    • Šmel okoličnatý v rybníku Věžnický. – Pod Blaníkem 9/4: 2-3, foto.
2006
    • Významná amazonská palma mauricie převislá. – Živa 54/2:63-64 foto (i na 2. str. obálky)
    • + Skalická A. et Větvička V.: Česká jména rostlin. K připravované knize botanického
    názvosloví. – Živa 54/4: LVI (kulér)
    • Miloš Hostička a naše studentská léta. – Calluna 11/1: 25.
    • Ipomoea lobata – neobvyklá letnička. – Zahrádkář 39/3: 36, 1 B foto
    • Jihoamerické páramo a puna. – Geografické rozhledy 16/3 (2006/2007): 12-13, 3 foto
    • Dvě jubilea Miroslava Franka. – Živa 54/3, XXXVII (kulér)
2007
    • Miroslav Frank – 60 let. – Čas. Slezského muzea Opava (A) 55: 285-288.
    • Botanické poznámky k současnému stavu Radovesické výsypky. – Severočeskou Přírodou,
    Litoměřice, 38: 95-97.
    • Hromadný výskyt zajímavé houby měcháče písečného (Pisolithus arhizos) v areálu Dolů
    Bílina. - Severočeskou Přírodou, Litoměřice, 38: 98-100, 2006.
    • + Pešout P.: Příroda vlašimského zámeckého parku. – 28 p, foto (V.Z. 13), ed. ČSOP Vlašim.
2008
    • Památný druh Kanárských ostrovů dračinec obrovský. – Živa 56/1: 12-13,6 foto
    • Spoluautor publikace Bláha L. et al.: Ze života stromů. – Ed. nakl. Karmášek, Čes.
    Budějovice, 144 p. foto.
    • Neobvyklá houba v Domašínských lesích. – Pod Blaníkem, Vlašim, 12/1: 7-8, 3 foto.
    • + Kunte L.: Okrasné rostliny tropů a subtropů. – Grada Publ., Praha, 224 p., přes 400 foto.
2009
     • in: Havlík J. et al (5 autorů): Norsesquiterpene hydrocarbon, chemical composition and
    antimicrobial aktivity of Rhaponticum carthamoides root essentials oil. Phytochemistry 70:
    414-418.
    • + Kotlaba F. : Houby zámeckého parku ve Vlašimi-IV. – Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka
    49/1: 25-42 (7 foto).
    • Chůdovité kořeny palem. – Živa 2: 67, 3 foto.
    • + Skalická A.: Dřeviny u bývalého statku Věžníky. – Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 48: 47-
    68, 8 foto, 1 plánek
    • Spoluautor publikace: Houba M., Hochman M., Hosnedl V. et al.: Luskoviny. Pěstování a
    využití. – Nakl. Kurent, Č. Budějovice, 133 pp.
    • Spoluautor článku Polesny Z. et al. (2009): Selection of plant species for agroforestry systems
    in the Peruvian Amazon: the farmers preference survey.
2010
    • Spoluautor publikace: Baranyk P. et al. Olejniny. – Profi Press, Praha, 205 pp.
    • + Pešout P.: Natur im Schlosspark Vlašim. – Ed. ČSOP Vlašim, 28 pp.
    • + Volf M., Vrbovský V., Zehnálek P.: Olejniny. Praha: Vydavatelství Profi Press, 188 s.
    • Koryfa - palma s největším květenstvím. – Živa 6: 266-268, 4 foto, l pér.
2011
    • Botanická zahrada v Peradeniyi. – Zahradnictví 3: 87-89
    • Odešel vzácný člověk (nekrolog F. Svatoňovi). – Pod Blaníkem 15/3: příloha XI-XII
    • Skalická A., Větvička V. et Zelený V.: Botanický slovník rodových jmen cévnatých rostlin. –
    Aventinum, Praha, 279 pp.
    • Volpato G., Kourková P. et Zelený V.: Healing war wounds and perfuming exile the use of
    vegetal, animal and mineral products for perfumes, cosmetics and skin healing among
    Sahrawi refuges of Western Sahara. – Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 8(1): 1-49.
     • + Balík J. a dalších 33 autorů: Naše zahrada - specializované skriptum pro U3V. Fakulta
    agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha. 271 s.
2012
     • + Táborský J, Kunt M., Klouček P., Lachman J. et Kokoška L.: Identification of potential
    sources of thymoquinone and related compounds in Asteraceae, Cupressaceae, Lamiaceae
    and Ranunculaceae families. – Central European Journal of Chemistry 10 (6): 1899-1906.
    • Štranc P., Štranc J. + 3 další autoři: Contribution to etiology of occurence of monoecious hop
    plants. – International Humulus Symposium Book of Abstracts(9. - 14. IX. 2012), Žatec, ISHS:
    58, WRD.
    • + Vlková M., Kubátová E. + další 3 autoři: Linguistic Analysis of Vernacular Names of Plants
    used by the Czech Diaspora in Romanian Banat. – Book of Abstracts of the Scientific
    Conference of Institute of Tropics and Subtropics (29. XI. 2012, ČZU), p. 21.
     • + Abdulmanea K., Prokudina E., Lanková P., Vaníčková L., Koblovská R., Lapčík O.:
    Immunochemical and HPLC identification of isoflavonoids in the Apiaceae family. Biochemical
    Systematics and Ecology, č. 45, s. 237-243.
    • Rostliny Středozemí. – 2. vyd., Academia, Praha, 507 pp, ca 750 foto.
    • + Skalická A., Větvička V.: Botanický slovník rodových jmen cévnatých rostlin. Aventinum,
    s.r.o., 1. vyd., 279 s
2013
    • Za Jirkou Sojákem. – Živa 1/2013: VI-VII (kulér).
2014
    • + Kuklík M.: Madeira - Úžas a zmatení botaniků 1. – Živa: 62/6: 274-278.
    • + Skalický M., Hejnák V.: Wet meadows: effects of nitrogen, moisture and management on
    species biodiversity. – Növenytermeles, 63/Suppl.: 279-282.
2015
    • + Kuklík M.: Madeira - Úžas a zmatení botaniků 2. – Živa: 63/1: 16-18.
    • Za botanikem a ochranářem D. Milošem Hostičkou. – Ochrana přírody: 2015/5:VIII-IX (kulér).