Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Fotografie z obálky

Ochrana přírody 2/2011 4. 11. 2011 Fotografie z obálky

Rozchodník huňatý

Autor: Martin Klaudys

Rozchodník huňatý

Rozchodník huňatý(Oreosedum villosum) z čeledi tlusticovitých (Crassulaceae) patří mezi rostliny kriticky ohrožené, u nichž byl zaznamenán katastrofální úbytek v rámci celé republiky.

Naším územím probíhá východní areálová hranice a navíc zde bylo jedno z historických center jeho rozšíření. Na území České republiky bylo v minulosti podchyceno více než 300 lokalit jeho výskytu, z nichž dnes již existuje méně než deset. Obvyklým místem výskytu tohoto rozchodníku jsou krátkostébelné rašelinné louky, a to zejména v místech narušené vegetace se sníženou konkurencí jiných rostlinných druhů. Následkem určitého zhoršení podmínek mohou vytrvávat sterilní rostliny i více let, avšak po odkvětu pak zpravidla odumírají. Lokality s jeho výskytem nejčastěji zanikly ničením vhodných stanovišť následkem odvodňování nebo rozoráváním rašelinných luk, případně vlivem postupující sukcese rostlinných společenstev.

V Chráněné krajinné oblasti Blaník se vyskytuje tento unikátní druh v přírodní rezervaci Podlesí, kde je uskutečňován záchranný management k udržení zdejší populace. Vzhledem k malé konkurenceschopnosti rozchodníku huňatého čelit rozrůstající se vyšší vegetaci je potřebné zdejší pramenné stružky udržovat v paraklimaxu spočívajícího v narušování vegetace podél této stružky a vyvářením pomístně holých míst. Správa CHKO Blaník spravuje i národní přírodní památku Stročov (jižně od souměstí Sedlec–Prčice), odkud je také známá populace této vzácné rostliny.

Fotografie archiv Správy CHKO Blaník