Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Fotografie z obálky

Ochrana přírody 6/2011 1. 3. 2012 Fotografie z obálky

Přírodní rezervace Zubří

Autor: Vlastimil Peřina

Přírodní rezervace Zubří

Zadní strana obálky Přírodní rezervace Zubří představuje na téměř 30 ha své výměry unikátní mozaiku biotopů. Návštěvník tu může zažít situace, kdy stojí jednou nohou v suchém vřesovišti se smilkou tuhou a zároveň druhou nohou v rašeliništi s tolijí bahenní a rosnatkou okrouhlolistou.

Kromě vřesovišť a rašelinných biotopů doplňují pestrou škálu rostlinných společenstev i vlhké pcháčové louky, střídavě vlhké bezkolencové louky, tužebníková lada a jasanovoolšové luhy. Roste zde například úpolín nejvyšší, kruštík bahenní, vachta trojlistá, všivec lesní, do 80. let 20. století i hořeček mnohotvarý český. PR se vyznačuje mimořádně vysokou druhovou pestrostí entomofauny. Tůň na snímku na zadní straně obálky byla vybudována v roce 2003 z prostředků Programu péče o krajinu v částečně degradovaném místě s výskytem třtiny křovištní na podporu populací obojživelníků.

Text a fotografie Vlastimil Peřina