Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Fotografie z obálky

Ochrana přírody 6/2011 1. 3. 2012 Fotografie z obálky

Plšík lískový (Muscardinus avellanarius)

autoři: Vladimír Hanzal, Jan Hošek

Plšík lískový (Muscardinus avellanarius)

Plšík lískový (Muscardinus avellanarius) je naším nejmenším plchem. Nehojně se vyskytuje na většině území České republiky, chybí pouze lokálně v intenzivně obhospodařovaných nížinách. Je typickým obyvatelem listnatých a smíšených lesů, kde preferuje stanoviště ekotonového charakteru (okraje lesů, paseky, křovinaté meze, břehové porosty vodních toků apod.).

Téměř pravidelně se pak usazuje v ptačích budkách. Živí se pupeny, výhonky, květy, listím dřevin, lesními plody, ale loví i hmyz, žížaly, slimáky a další bezobratlé. Rozmnožuje se 1–2x do roka, doba březosti je 22–24 dní a ve vrhu bývá 1–7 mláďat. Zimní období přečkává ve stavu hibernace. Dle národní legislativy je řazen mezi silně ohrožené druhy živočichů, ve Směrnici Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin je uveden v příloze IV mezi druhy vyžadující přísnou ochranu. Jeho výskyt a početnost jsou limitovány častými úhyny během hibernace (především za tuhých zim či častých oblev) a likvidací přirozených stanovišť.

Text Vladimír Hanzal

Ilustrace Jan Hošek