Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Josef Rubín

Krajina v České republice

Zprávy-Recenze

Autor: Josef Rubín

Krajina v České republice

Na díle vpravdě monumentálním, ale především s obsahově širokým záběrem, komplexností a bohatstvím nevšedních ilustrací se podílelo 37 hlavních a několik dílčích autorů z řad našich předních přírodovědců, geografů, ochranářů, architektů, urbanistů, památkářů, jazykovědců a jiných odborníků a 28 autorů fotografií. Hlavní tíha práce na sestavení publikace spočívala ovšem na obou editorech – na Janu Něm­covi, který zajistil produkci a výtvarnou koncepci a je zároveň autorem podstatné části textu, a Františku Pojerovi.

Ochrana přírody 2/2008 22. 4. 2008 Zprávy-Recenze