Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kristýna Nevšímalová

Zrušení vodního díla
na toku Kněhyně

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Kristýna Nevšímalová, Martin Poloha

Zrušení vodního díla
na toku Kněhyně

Tok Kněhyně náležící do katastrálního území obce Prostřední Bečvy má charakter podhorské bystřiny a je pro něj typická velká rozkolísanost průtoků. Před rokem 1997 byla Kněhyně svázána klasickou hrazenářskou úpravou s kamennými stupni vysokými 1,5m a souvislou úpravou břehu provedenou kamennou dlažbou. Vysoké povodňové průtoky vedly k zásadnímu poškození až likvidaci (samovolné revitalizaci) upraveného koryta vodního toku.

Ochrana přírody 2/2015 3. 6. 2015 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf