Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Petr Hartvich

Prostupnost migračních bariér ve vodních tocích pro naše potamodromní mihule

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Stnislav Lusk, Petr Hartvich, Bohumír Lojkásek, Lubomír Hanel

Prostupnost migračních bariér ve vodních tocích pro naše potamodromní mihule

V posledních dvaceti letech se migrační prostupnost příčných staveb ve vodních tocích pro ryby stala jedním z preferovaných témat spadajících do komplexu revitalizačních a státem financovaných opatření v ČR. Specifické konstrukce a stavby, souhrnně označované jako „rybí přechody“, umožňují rybám přesuny v podélné trati vodních toků i v profilech, kde jim tomu brání umělé překážky v podobě příčných staveb různého typu. Postupně byly vytvořeny normy, metodické materiály a publikovány knihy, které poskytují širokému spektru zájemců potřebné informace a podklady k rozhodování, jak prostupnost vodních toků pomocí rybích přechodů zajistit.

Ochrana přírody 3/2017 27. 6. 2017 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Výsledky monitoringu v dvouštěrbinovém rybím přechodu na stupni Geesthacht

Z naší přírody

Autor: Petr Hartvich

Výsledky monitoringu v dvouštěrbinovém rybím přechodu na stupni Geesthacht

Horní Labe je na území ČR rozděleno 93 příčnými stavbami na samostatné části s populacemi ryb, které se druhovou pestrostí od sebe příliš neliší. Vyšší druhové zastoupení najdeme spíše v proudivějších úsecích, než ve stagnujícím prostředí jezových zdrží. Výrazně nadějnější pro ichtyofaunu je situace na dolním toku Labe za naší hranicí.

Ochrana přírody 2/2015 3. 6. 2015 Z naší přírody Tištěná verze článku v pdf