Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou
jeskyní ČR. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Eva Gruberová

Vegetace závrtů 
v CHKO Moravský kras

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Tomáš Vymyslický, Zdeněk  Musil, Eva Gruberová

Vegetace závrtů 
v CHKO Moravský kras

Pro Moravský kras jsou typické a v krajině nápadné závrty na zemědělské půdě. Vyskytují se na krasových plošinách, které jsou pro svůj rovinatý terén obdělávány. Většina závrtů na dnešních zemědělských plochách vznikla už před počátkem zemědělství. Jejich současná – většinou bezlesá – podoba byla vytvořena vykácením původních lesů a nástupem zemědělství, kdy závrty byly využívány většinou jako pastviny a ty přístupnější jako louky. Po scelení pozemků se znepřístupnily a postupně se přestaly obdělávat. Původní luční druhy byly potlačeny a většinou zde zcela převládly ruderální druhy.

Ochrana přírody 4/2014 19. 1. 2015 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf