Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Jiří Novák

Milí čtenáři

Úvodem

Autor: Jiří  Novák

Milí čtenáři

Valné shromáždění OSN vyhlásilo rok 2011 Mezinárodním rokem lesů s ústředním tématem „Lesy pro lidi“. Jeho cílem je především upozornit na celosvětový význam lesů a nezbytnost jejich obhospodařování trvale udržitelným způsobem. Lesy jsou domovem a zdrojem obživy pro 1,6 miliardy lidí, jsou nositeli 80 % biologické rozmanitosti na souši a mají zásadní význam pro stabilitu klimatu. Ačkoli se odlesňování v tropických oblastech v posledním desetiletí významně zpomalilo, stále pokračuje neúnosně vysokým tempem. I proto Evropská unie vyvíjí značné úsilí, aby se na její trh nedostávalo dřevo a dřevařské výrobky, které pocházejí z nelegálních těžeb. Zatím posledním krokem je přijetí nařízení Rady EU a Evropského parlamentu č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

Ochrana přírody 1/2011 8. 4. 2011 Úvodem Tištěná verze článku v pdf