Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Josef Zelenka

Udržitelnost cestovního ruchu

Zvláštní číslo

autoři: Martina Pásková, Josef Zelenka

Udržitelnost cestovního ruchu

Rozšiřující se cestovní ruch svým předivem hlasů Sirén slibujících příjmy, zaměstnanost, neopakovatelné zážitky a nové cíle cestování obepíná svět (Pásková, Zelenka 2007). Ochrana přírody, zaměřená na zachování druhů in situ, ochranu biotopů i krajiny jako celku a vybavená rostoucím souborem poznatků a nástrojů, postupně stále více uznává zásadní význam výchovného, osvětového a emociálního působení přírodně cenných oblastí na člověka jako klíče k účinné péči o přírodu a krajinu a ke změnám priorit rozvoje postindustriální společnosti. Představitelé ochrany přírody také stále intenzivněji vnímají možnosti cestovního ruchu pro naplňování této osvětově výchovné funkce.

Ochrana přírody 2010 2. 8. 2010 Zvláštní číslo