Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Martina Pásková

Geoparky a jejich role v ochraně přírody a krajiny

Zaměřeno na veřejnost

autoři: Martina Pásková, Iveta Čtveráková

Geoparky a jejich role v ochraně přírody a krajiny

S geoparky se lze setkat ve většině evropských států, v Asii, Jižní a Severní Americe i v Africe, přičemž globálních geoparků UNESCO je 127 v 35 zemích. Smyslem geoparků je přiblížit geovědní problematiku běžným lidem, a to především formou jejich vlastní účasti na rekonstrukci a prožívání příběhů o tom, jak pohyb kontinentů, aktivita vulkánů, ledovcová činnost, činnost vody a větru i změny klimatu vytvářely a stále tvoří krajinu a její přírodní bohatství a jak toto všechno ve svém souhrnu ovlivňovalo a nadále ovlivňuje různorodé kultury světa a jejich svébytný land-use včetně specifického zemědělství, urbanismu, řemesel, gastronomie, zvyků, tradic a životního stylu.

Ochrana přírody 4/2017 26. 8. 2017 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Udržitelnost cestovního ruchu

Zvláštní číslo

autoři: Martina Pásková, Josef Zelenka

Udržitelnost cestovního ruchu

Rozšiřující se cestovní ruch svým předivem hlasů Sirén slibujících příjmy, zaměstnanost, neopakovatelné zážitky a nové cíle cestování obepíná svět (Pásková, Zelenka 2007). Ochrana přírody, zaměřená na zachování druhů in situ, ochranu biotopů i krajiny jako celku a vybavená rostoucím souborem poznatků a nástrojů, postupně stále více uznává zásadní význam výchovného, osvětového a emociálního působení přírodně cenných oblastí na člověka jako klíče k účinné péči o přírodu a krajinu a ke změnám priorit rozvoje postindustriální společnosti. Představitelé ochrany přírody také stále intenzivněji vnímají možnosti cestovního ruchu pro naplňování této osvětově výchovné funkce.

Ochrana přírody 2010 2. 8. 2010 Zvláštní číslo

Certifikace služeb udržitelného cestovního ruchu

Zvláštní číslo

autoři: Michal Burian, Martina Pásková

Certifikace služeb udržitelného cestovního ruchu

K zavádění zásad udržitelného cestovního ruchu motivuje podniky služeb cestovního ruchu fakt, že garanci jejich odpovědného chování stále častěji vyžaduje zákazník, a současně se tak podnikatelské subjekty snaží odlišit od konkurence. Jedním z nástrojů těchto zásad je certifikace služeb udržitelného cestovního ruchu. Jednoznačně nejrozšířenější je v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb (stále častější nabídka bioproduktů a lokálních produktů), dále služeb průvodcovských, informačních a tour-operátorských1a dokonce i v celých destinacích2. Firmy ve svých materiálech s úspěchem propagují některé produkty jako „udržitelné“ či „odpovědné“ a svým zákazníkům garantují, že právě tyto produkty mají jimi požadovanou „zelenou“ kvalitu. Na tomto specifickém trhu jsou tedy upřednostňovány ty služby cestovního ruchu, jež se mohou prokázat příslušnou garancí, značkou, certifikátem.

Ochrana přírody 2010 2. 8. 2010 Zvláštní číslo