Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Vlasta Škorpíková

Na sloupech elektrického vedení  stále hynou desetitisíce dravců

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Václav Hlaváč, Vlasta  Škorpíková, Zbyněk Janoška

Na sloupech elektrického vedení  stále hynou desetitisíce dravců

Již od osmdesátých let minulého století se organizace ochrany přírody zabývají problémem úrazů ptáků elektrickým proudem na linkách vysokého napětí. I přes vynaložené úsilí však počty zraněných a usmrcených ptáků dosud významněji neklesají. Historie řešení tohoto problému včetně dosud používaných metod zabezpečování sloupů byla v časopise Ochrana přírody již popsána (Hlaváč, Neuwirthová, Koubová, 2012). Poznatky minulých let ukazují, že hlavní překážkou při omezování počtu úrazů ptáků je absence systematického terénního monitoringu.

Ochrana přírody 2/2017 30. 4. 2017 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Drop velký

Výzkum a dokumentace

autorka: Vlasta  Škorpíková

Drop velký

Drop velký (Otis tarda) je kriticky ohroženým druhem České republiky. V roce 2005 pro něj řešitelský tým ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR zpracoval záchranný program. Článek stručně představuje základní bio nomické charakteristiky druhu, seznamuje s aktuální početností dropa, příčinami jeho úbytku a možnostmi nápravy. Zamýšlí se i nad důvody, proč záchranný program dosud nebyl schválen, a navrhuje schůdná řešení.

Ochrana přírody 5/2008 21. 10. 2008 Výzkum a dokumentace