Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Petra Málková

Česká zoologická bibliotéka

Zprávy-Recenze

autoři: Zdena Vacíková, Petra Málková

Poznatky o výskytu, rozšíření a početnosti jednotlivých druhů živých organizmů na území ČR jsou shromažďovány již od konce 18. století. Zejména po roce 1945 neobyčejně vzrostl a nadále vzrůstá počet publikací jak na centrální úrovni, tak na úrovních regionálních, v posledních 20 letech k tomu přistupuje sdělování různých údajů na internetu. Přitom syntetická zpracování, pokud je již v některých skupinách dostatek materiálu, dokumentují překvapivě velké a rychlé změny, kterým složení fauny jak na celém území ČR, tak v jednotlivých regionech, podléhá.

Ochrana přírody 2/2009 21. 4. 2009 Zprávy-Recenze